Учебна програма

Въведение

Учебната програма се фокусира върху развитието на умения по социално предприемачество (СП), английски език и дигитални умения чрез прилагането на метода CLIL (интегрирано обучение по предмет на чужд език). Програмата дава възможност както на обучителите, така и на обучаемите да придобият умения по универсални ключови компетентности, които могат да бъдат приложени в различен контекст от обучаеми с различна подготовка в областта на социалното предприемачество. Програмата ще позволи придобиването на умения по СП чрез изучаване на съдържанието от различни гледни точки и посредством употребата на ежедневен английски език в устна форма, чрез четене и писане, както и чрез употребата на специфична за предмета езикова терминология и чрез разнообразие от дигитални средства и ресурси.

Резултати от ученето


Учебни модули

Спираловидният подход към програма е предпочетен, за да гарантира здрави връзки между отделните модули, да подпомогне принципа на учебното скеле (scaffolding) и да позволи на обучаемите да мислят и разсъждават докато напредват през петте модула. Съдържанието и резултатите от ученето за всеки модул включват придобиване на умения по социално предприемачество, английски език и цифрова грамотност. Модулите се допълват един друг като всеки следващ надгражда предходния.

Програмата е разделена на 5 модула, всеки предвиден за 20 учебни часа. Модулите, с кратко представяне към всеки, са представени по-долу.


Модул 1: Социално предприемачество

Този модул представлява основата на учебната програма. В края на модула обучаемите ще могат да дефинират концепцията за социално предприемачество и да обясняват приликите и разликите между традиционен бизнес и социално предприемачество. Обучаемите ще разбират същността на социалния предприемач и ще могат да дават примери. Ще умеят да разглеждат социалното предприемачество в контекста на социалната промяна и решаването на социални проблеми чрез социално предприемачество. Обучаемите ще могат да разглеждат предизвикателствата пред социалните предприемачи.


Модул 2: Бизнес план на социалното предприятие

Този модул дава възможност на обучаемите още в самото начало на обучението да разработят концепция за ново социално предприятие или да работят по съществуваща такава. След което да надградят резултата от този модул (Бизнес план за социално предприятие) в последващите модули чрез прилагането на спираловиден подход в Програмата. Целта на модула е да въвлече обучаемите в процеса на превръщане на социалната идея в печеливш бизнес. Модулът дава на обучаемите необходимия прагматичен поглед към процесите и системите, за да разбират, правят необходимите проучвания и създават бизнес план на социално препдриятие. До края на Програмата обучаемите ще създадат не сложен бизнес план, адресиращ 6 /шест/ ключови области като използват онлай шаблон.


Мудул 3: Личностно развитие в социалното предприемачество

Този модул цели да развие у обучаемите комуникационни умения за ефективно бизнес общуване чрез устни и писмени средства (лице в лице или дигитално). Обучаемите ще придобият умения за комуникация чрез разнообразни видове и способи на бизнес общуването: презентационни умения, дигитална комуникация и умения за работа в мрежа. В резултат на този модул обучаемите ще подобрят презентационните си умения. Модулът ще провокира размисли върху вече създадените бизнес планове и по-нататъшни подобрения по тях.


Модул 4: Подкрепа за социалните предприятия и оценка на успеха

Този модул свързва и затвърждава първите три модула от Програмата и помага на обучаемите допълнително да подобрят своите бизнес планове чрез практическо приложение на съдържанието от модула. Обучаемите ще се запознаят с европейските политики за социално предприемачество и възможностите за подкрепа като обучения, менторство, работа в мрежа, оперативна, стратегическа и финансова подкрепа. Ще получат информация за такива политики и възможности за подкрепа на национално ниво и в специфичния контекст на техните държави и региони. Модулът предоставя възможност за акцентиране върху специфичния национален и регионален контекст на обучаемите, и различните форми на подкрепа на национално ниво.


Модул 5: Моят потенциал като социален предприемач

Този модул позволява на обучаемите да преговорят и затвърдят наученото в предишните модули и да разсъждават върху собствения си потенциал за социални предприемачи. В допълнение, модулът разглежда значението на разработването на електронно портфолио и използването на дигитални ресурси за популяризиране на плана на социалното предприятие и на самите социални предприемачи.

Обучаемите ще създават електронните си портфолиа в процеса на цялото обучение. Този подход ще позволи рефлексия върху процеса на учене и ще гарантира, че обучаемите ще завършат обучението с практически резултат под формата на разработен бизнес план за социално предприятие.

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.