SET to CLIL: технологично-базирано обучение по социално предприемачество на чужд език

2015-1-BG01-KA202-014337

АНКЕТА за СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕНИДЖЪРИ, ЗНАКОВИ ФИГУРИ ОТ СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР

АНКЕТА за ДОБРОВОЛЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НПО ОТ СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР


ИНОВАЦИЯ 3 в 1

    Умения по 3 ключови компетентности, придобити в 1 единствен курс на обучение:
  • умения по социално предприемачество;
  • чуждоезикови умения;
  • ИКТ умения.

Какво е социално предприемачество?

Социалното предприемачество е за това как да започнеш, да изградиш и да развиваш бизнес, който променя света и го прави по-добър.


Кои са социалните предприемачи?

Социалните предприемачи са хора с новаторски решения за най-наболелите социални проблеми на обществото.

Какво е CLIL?

„Content and language integrated learning“ от английски език, или интегрирано обучение по предмет на чужд език е термин, въведен през 1994 г. от Дейвид Марш и Ан Малджъс като методология подобна, но все пак различаваща се от подходите „езиково потапяне“ и „използване на предмет за изучаване на чужд език“. CLIL е подход за изучаване на съдържанието по предмет посредством чужд език, като по този начин се усвоява както предмета, така и езика. Този подход е определен от Европейската комисия като особено важен, тъй като той практически дава възможност на учащия да използва новите си езикови умения непосредствено след тяхното придобиване.

Специфика на проекта

Какво?

Принос към развитието на предприемачески, езикови и дигитални умения в областта на ПОО, включително за селските райони.

Къде?

В селските райони на 5 европейски държави – България, Ирландия, Румъния, Испания и Турция.

Как?

Обединявайки опит и експертиза в чуждоезиковото обучение, социалното предприемачество и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за да постигне важна синергия: иновативно, лесно достъпно решение за ПОО с добавена стойност.

Кой?

Социални предприемачи, доставчици на ПОО, обучители и обучаеми, неправителствени организации и знакови фигури от социалния сектор, овластени и регулаторни органи.

Защо социално предприемачество?

В много случаи социалното предприемачество е основният, ако не и единственият, потенциал за развитие в някои райони на Европа, по-специално селските райони. Европейската мрежа за развитие на селските райони съобщава, че около 14% от населението в преобладаващо селските райони на ЕС страда от равнища на заетост по-ниски от половината от средните за ЕС. В същото време социалната икономика е важен стълб на европейската икономика, представляващ около 10% от БВП.

Повече от 11 милиона работници, или 4,5% от активното население на ЕС, са заети в социалната икономика. Една на всеки четири нови бизнес инициативи, стартиращи всяка година е социален бизнес. Според доклад за социалните иновации и заетост в селските общности новите обучителни курсове за хора от селските райони, които са в риск от социално изключване, се разглеждат като двигател за социални иновации и развитие.

Защо CLIL?

Разширява възможностите за езиково обучение и практика без да се увеличава продължителността на учебната програма. Подходът интегрира различни ИКТ инструменти и улеснява практическото обучение в реална среда. "Отваря врати към езиците за по-широк кръг от учащи, подхранвайки самочувствието у малките ученици и у тези, на които формалното езиково обучение в общото образование не допада. Осигурява досег с езика без да се добавя допълнително време в учебната програма, което може да бъде от особен интерес в областта на професионалното обучение." (Wikipedia)

Новини

IV-ти БЮЛЕТИН

21 / 08 / 2017

На 7-8 юни 2017, в Букурещ, Румъния, партньорите се срещнаха за последната – четвърта – среща по проект SET2CLIL.

Четвърти информационен бюлетин

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

05 / 07 / 2017

Какво е общото между социално предприемачество и английски език?

ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА

09 / 06 / 2017

На 7-8 юни 2017 г. в Букурещ, Румъния, Fundatia Professional беше домакин на последната среща по проект SET2CLIL.

Четвърта среща по проекта, Букурещ, Румъния

III-ти БЮЛЕТИН

19 / 12 / 2016

Партньорите бяха посрещнати в Mary Immaculate College от професор Майкъл Хийли, Заместник-ректор, направление „Проучвания“.

Третии нформационен бюлетин

II-ри БЮЛЕТИН

21 / 07 / 2016

Подготовка на първия интелектуален продукт. Защо интегрирано обучение по английски език и социално предприемачество?

Втори информационен бюлетин

ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

28 / 06 / 2016

На 23 и 24 юни в Търгу Муреш, Румъния, Fundatia Professional беше домакин на втората среща по проект SET2CLIL.

Втора среща по проекта, Търгу Муреш, Румъния

ТРЕТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

06 / 12 / 2016

На 24-25 ноември в Лимерик, Ирландия се проведе третата международна среща по проект SET2CLIL.

Трета среща по проекта, Лимерик, Ирландия

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

14 / 01 / 2016

На 9-ти и 10-ти декември 2015 се проведе първата международна среща по проекта в Трявна, България.

Първа среща по проекта в Трявна, България

I-ви БЮЛЕТИН

18 / 01 / 2016

Първи информационен бюлетин по проект SET2CLIL. Информация за проекта, CLIL и социално предприемачество.

Първи информационен бюлетин

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.