CuraclamEvaluation Form

Help

Réamhrá

Tá béim faoi leith ag an gcuraclam atá bunaithe ar fhorbairt na scileanna seo Fiontar Sóisialta, Béarla agus scileanna digiteach, trí leas a bhaint an mhodheolaíocht Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (CLIL).

Aidhm an curaclam ná scileanna inniúlachta na oiliúnóirí agus foghlaimeoirí a fhorbairt ionas cur féidir lobh iad a húsáid trasna réimse leath den modúl Fiontar Sóisialta, go mór mór na oiliúnóirí atá ag múineadh foghlaimeoirí ó chúlraí éagsúla.

An gnáth teanga Béarla atá mar phríomhábhar staidéar, trí léamh agus scríobh ó pheirspictíochtaí difriúla a thugann an curaclam deis do na foghlaimeoirí a gcuid príomh scileanna a fheabhsú sa mhodúl Fiontar Sóisialta, tá béim faoi leith chomh maith ar theanga atá dírithe ar fhoghlaim shainiúil don ábhar, baintear úsáid as acmhainní cuí agus mean digiteach chun iad seo a mhúineadh d’fhoghlaimeoirí.

Torthaí Foghlama


Modúil ar na Curaclam

Bhí an cur chuige tógálach taobh thiar den churaclam, ag cinntiú go bhfuil gach modúl nasctha is go bhfuil creat tacaíochta foghlama ag tarlú chomh maith le deiseanna athmhachnamh criticiúil do na foghlaimeoirí is iad ag dul faoi teagaisc an chúig modúl.

Tá dlúth baint ag an ábhar agus na torthaí foghlama i ngach modúl a comhlánú a chéile le forbairt I réimsí an Fiontar Sóisialta, Béarla agus scileanna litearthachta digiteach, atá nasctha agus ag tógáil ón modúl a bhí roimhe.

Tá curaclam roinnte ina cúig ábhar, ní mó go bhfuil ar laghad scór uair a cholg oibre déanta ag gach foghlaimeoir i ngach aon ceann. Tá na modúil agus cuntas gearr faoi gach ceann luaite thíos.

Modúl 1: Fiontraíocht Sóisialta

Is é an modúl seo a thugann bunchloch an curaclam do na foghlaimeoirí. Nuair atá an modúl déanta acu beidh siad in ann míniú an príomh chomhthéacs atá i gceist le Fiontraíocht Sóisialta agus céard iad na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá idir Fiontraíocht Sóisialta agus Fiontraíocht tráchtála.

Beidh tuiscint ag na bhfoghlaimeoirí céard iad go díreach Fiontraíocht Sóisialta agus samplaí cuí acu. Beidh na bhfoghlaimeoirí ag cur lena tuiscint céard is brí le Fiontraíocht Sóisialta i gcomhthéacs athruithe sóisialta agus conas gur féidir le Fiontraíocht Sóisialta dul i bhfeidhm ar fhadhbanna sóisialta. Beidh na bhfoghlaimeoirí in ann na dúshláin atá ag Fiontraí Sóisialta a scrúdú agus a mheas.


Modúl 2: Plean Gnó Sóisialta

Ag obair ar chomhthéacs nua atá ar aon dul le Fiontar Sóisialta, nó ceann atá an cheana féin luath sa curaclam, cuspóir an modúl seo do na foghlaimeoirí. Beidh ar na foghlaimeoirí tús a chur le Plean Gnó Sóisialta le linn an modúl seo, beidh an plean seo le forbairt le linn na modúil atá le teacht, ag baint leas as an cur cúige bíse don churaclam.

Príomhaidhm an modúl seo ná go beidh na bhfoghlaimeoirí rannpháirteach sa phróiseas ag cruthú fiontair nua i gcomhthéacs Fiontar Sóisialta. Tugtar soiléireacht do na foghlaimeoirí sa phróisis agus córais a bhfuil orthu dul i ngleic leis chun, taighde, agus plean gnó sóisialta a scríobh sa mhodúl seo. An deireadh an modúl, beidh ar na foghlaimeoirí plean gnó simplí a bheith cruthú le chéile acu atá ag tabhairt aghaidh ar an 6 phointe atá leagtha amach sa theimpléad ar líne.


Modúl 3: Forbairt Phearsanta agus Fiontraíocht Sóisialta

Aidhm an modúl seo ná scileanna cumarsáide gnó na foghlaimeoirí a fhorbairt, scileanna sna réimsí cainte, agus scríofa (aghaidh ar aghaidh agus digiteach) atá bunaithe ar scileanna láithreoireachta; cumarsáid dhigiteach agus scileanna líonrú sa chaoi go mbeidh siad níos cumasaí is iad i mbun cumarsáid gnó.

Sprioc atá ag an modúl seo ná go mbeidh na daltaí ag cur lena forbairt phearsanta go mór mór a gcuid scileanna láithreoireachta, deis a thabhairt dóibh athmhachnamh agus aon athraithe cuí a dhéanamh don plean sóisialta gnó.


Modúl 4: Tacaíocht le haghaidh Fiontar Sóisialta agus rath á mheas

Thugann an modúl seo soiléireacht agus nascann sé an chéad trí modúil leis an curaclam, is modúl praiticiúil é seo a thugann deis iontach do na foghlaimeoirí fhorbairt iontach a dhéanamh ar a gcuid pleananna. Tá béim ar úsáid, cleachta agus dul chun cinn an foghlaimeoir sna uirlisí tionchar agus tomhas agus conas iad a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fiontar sóisialta sa modúl seo.

Beidh foghlaimeoirí ag dul i dtáthaí le polasaithe gnó sóisialta an tAE agus tacaíocht san áireamh oiliúint, meantóireacht, líonrú, agus tacaíocht oibríochtúil straitéiseach agus airgeadais.

Cuirtear na foghlaimeoirí ar an eolas faoi polasaithe i gcomhthéacs a bhaineann go díreach lobh agus a dtír. Tá béim ar na difríochtaí náisiúnach/ i gcomhthéacs réigiúnach na foghlaimeoirí is an tacaíocht atá le fáil acu ar leibhéal náisiúnta sa mhodúl seo.

Nascainn an modúl seo an chéad trí chinn sa curaclam, trí úsáid a bhaint as na eilimintí phraiticiúil sa mhodúl seo is féidir le na foghlaimeoirí an-dul chun cinn a dhéanamh leis a bplean gnó.


Modúl 5: My Potential as a Social Entrepreneur

Athmhachnamh agus comhdhlúthaigh ar an méid atá foghlamtha ag na foghlaimeoirí ó na modúil eile, chomh maith le athmhachnamh ar an bpoitéinsiúil atá acu feidhmiú mar fhiontraí sóisialta príomh sprioc an modúl. Tá béim chomh maith ar cé chomh tábhachtach is atá ríomhphunann agus acmhainní digiteach a fhorbairt chun dul chun cinn a dhéanamh sa phlean Fiontar Sóisialta agus ina gcumas chun feidhmiú mar Fiontraí Sóisialta.

Is próiseas bonn ullmhaithe d’fhoghlaimeoirí a bhí sa ríomhphunann le linn an curaclam. Athmhachnamh ar fhoghlaim a bhí mar príomhchúis den próiseas seo, ar aon dul le sin ná ag cinntiú go d’fhág na foghlaimeoirí an chúrsa le bunús praiticiúil sa fhoirm an plean gnó sóisialta.

Lean linn: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Le tacaíocht ó CHLÁR ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal seo ó Choimisiún na hEorpa. Tuairimí na n-údar amháin a thugtar ar an suíomh gréasáin seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.