An Tionscadal Infocenter logo Profesional Foundation Logo Av. Mahmut Dusun MTAL Logo IRMA Logo MIC Logo

Ní mór scileanna a bheith ag an oibrí anois chun déileáil le tascanna casta, agus tá an teicneolaíocht fite fuaite le gach gné den saol. Teastaíonn scileanna anois a chuirfidh ar chumas an duine anailís a dhéanamh ar fhaisnéis agus cumarsáid a dhéanamh. I measc na ndúshlán atá os comhair an earnáil VET, áirítear iarrachtaí chun cruthaitheacht, nuálaíocht agus fiontraíocht a chur chun cinn, agus deiseanna forbartha proifisiúnta a chinntiú do mhúinteoirí agus do theagascóirí VET. Tá sé ag éirí níos tábhachtaí go mbeadh scileanna TFC sealbhaithe ag an duine agus é nó í ag iarraidh post a fháil agus a choinneáil, agus an gnáthshaol laethúil a láimhseáil. “Ba cheart go mbeadh cáilíochtaí i dteangacha iasachta ag an duine agus ba cheart go spreagfadh comhoibriú idirnáisiúnta idir institiúidí cuir chuige nua i leith teagaisc agus foghlama” (Communiqué Bruges).

Crann taca tábhachtach de gheilleagar na hEorpa an geilleagar sóisialta. Tá níos mó na 4.5% de dhaonra gníomhach an AE fostaithe ann. Ag an am céanna, is í earnáil an gheillegair shóisialta an t-aon rogha forbartha atá ann do go leor réigiún tuaithe san Eoraip. Is iomaí dúshlán atá os comhair an fhiontraí shóisialta, agus áirítear orthu sin easpa acmhainní oiliúna nua-aimseartha ar féidir rochtain a fháil orthu go héasca.

Is í aidhm an tionscadail SET2CLIL ná cur le forbairt scileanna fiontraíochta, teanga agus digiteacha san earnáil VET, le feabhas a chur le comhtháthú digiteach san earnáil VET agus le cur chun cinn leanúnach VET ar féidir rochtain a fháil go héasca air, sna ceantair thuaithe san áireamh, trí thrí aschur intleachtúla a chruthú: Curaclam SET2CLIL, stór leictreonach agus Treoir Oiliúnóra.

Chun an méid sin a bhaint amach, glacfaidh ar a laghad 750 duine páirt, agus ina measc siúd beidh: fiontraithe sóisialta agus iad siúd ar mhaith leo a bheith ina bhfiontraithe sóisialta, foghlaimeoirí ón earnáil VET, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus cinnteoirí san earnáil shóisialta, soláthróirí, údaráis agus lucht déanta beartas san earnáil VET, múinteoirí agus teagascóirí VET (múinteoirí ábhair agus teanga, múinteoirí dátheangacha), institiúidí agus soláthróirí oiliúna múinteoirí.

Le linn don Churaclam SET2CLIL, stór leictreonach agus an Treoir Oiliúna a bheith á bhforbairt, beidh gníomaíochtaí bainistíochta, monatóireachta agus measúnaithe ann freisin, chomh maith le raon leathan iarrachtaí scaipthe faisnéise agus saothraithe.

Tá an tionscadal SET2CIL ag tabhairt le chéile an saineolas atá ag múinteoirí teanga agus ag fiontraithe sóisialta, mar aon le saineolas TFC, chun sineirge thábhachtach a bhaint amach: réiteach VET traschuraclaim breisluacha atá nuálaíoch, so-aitheanta, dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus a bhfuil rochtain oscailte air. Beifear ag súil go mbeidh tairbhí suntasacha sa ghearrtéarma agus san fhadtéarma ag a leithéid de réiteach laistigh agus lasmuigh den chomhpháirtíocht, agus ar chórais VET na dtíortha atá rannpháirteach.

Tá cumas faoi leith ag an tionscadal tógáil ar thorthaí an tionscadail nuair a bheidh an tréimhse maoinithe thart. Déanfar na haschuir a scaipeadh go forleathan i measc na spriocghrúpaí ábhartha agus lucht déanta beartas agus cruthófar iad ar bhealach a éascóidh inaistritheacht agus inoiriúnaitheacht do chomhthéacsanna agus do spriocanna éagsúla.

Lean linn: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Le tacaíocht ó CHLÁR ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal seo ó Choimisiún na hEorpa. Tuairimí na n-údar amháin a thugtar ar an suíomh gréasáin seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.