За проекта Infocenter logo Profesional Foundation Logo Av. Mahmut Dusun MTAL Logo IRMA Logo MIC Logo

Търсенето на умения се променя към необходимостта от изпълнението на все по-сложни задачи, а технологиите обхващат всички сфери на живота. Все по-вече професии изискват умения за анализиране и комуникиране на информацията. Предизвикателствата пред ПОО включват засилване на усилията за насърчаване на креативността, новаторството и предприемачеството и осигуряване на възможности за професионално развитие на учителите и преподавателите. Уменията за използване на ИКТ ще стават все по-ключови при осигуряване и запазване на заетостта, както и за управление на всекидневието ни. „Квалифицирането трябва да включва чужди езици, а международното сътрудничество между организациите трябва да насърчава нови подходи в преподаването и ученето“ се казва в Комюникето от Брюж.

Социалната икономика е важен стълб от Европейската икономика. Повече от 4,5 % от активното европейско население е заето в нея. В същото време този сектор е основна алтернатива за развитието на много селски региони в Европа. Но социалните предприемачи са изправени пред предизвикателства, сред които е и недостига на съвременни и лесно достъпни обучителни ресурси.

Проектът SET2CLIL има за цел да допринесе за развитието на умения по социално предприемачество, дигитални компетентности и чужд език като част от професионалното образование и обучение (ПОО), да насърчи дигиталната интеграция в ПОО, както и лесно достъпното продължаващо ПОО, включително в селските райони, чрез създаването на три интелектуални продукта: Учебна програма, Електронно хранилище и Наръчник за преподавателя.

За постигане на заложените цели ще бъдат въвлечени минимум 750 участника, сред които: бъдещи и действащи социални предприемачи, обучаеми по различни професии от ПОО, доставчици на ПОО, учители и обучители в областта на ПОО, институти за подготовка на учители, неправителствени организации и знакови фигури от социалния сектор, овластени и регулаторни органи.

Процесът по създаване на Учебната програма, Електронното хранилище и Наръчника за преподаватели ще върви паралелно с множество дейности и събития за управление, разпространение и експлоатация.

SET2CLIL всъщност обединява опит и експертиза в чуждоезиковото обучение, социалното предприемачество и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за да постигне важна синергия: иновативно, лесно достъпно, разпознаваемо, насочено към потребителя и спестяващо време решение за ПОО с добавена стойност. Такова решение ще донесе значителни краткосрочни и дългосрочни ползи за системите за ПОО за участващите страни, както и извън рамките на партньорството по този проект.

Проектът предоставя значителни възможности за използване и надграждане на резултатите и след периода на финансиране. Интелектуалните продукти ще бъдат широко разпространени сред целевите групи и овластени лица и ще бъдат създадени по начин, който позволява лесен пренос и адаптиране към различни контекст и потребители.

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.